สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชัยธัช จิโรภาส
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปัจจุบันเป็นนักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ คุณชัยธัชมีประสบการณ์การทำงานในฝ่ายบริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยขอบข่ายงานที่รับผิดชอบหลักคือ ติดตามภาพรวมของการบริหารเงินสำรองทั้งในด้านผลการบริหารและความเสี่ยง รวมไปถึงการจัดทำ Strategic Asset Allocation

คุณชัยธัชสำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

Expertise :
International finance
Monetary economics

N/A

N/A