สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา
ธนาคารโลก

ดร. เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศไทย ณ ธนาคารโลก และเคยมีประสบการณ์การทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทั้งในฝ่ายนโยบายการเงินและฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค  รวมทั้งเคยเป็นหัวหน้านักวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์  ธปท. นอกจากนี้ ดร.เกียรติพงศ์ เคยเป็นเศรษฐกรประจำอยู่ที่ International Monetary Fund ระหว่างปี 2007-2010 เป็นเวลาสามปี และระหว่างปี 2013-2015 ได้ไปปฏิบัติงานที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ในอดีตเคยเป็นอาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดร. เกียรติพงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรีจาก Dartmouth College ประเทศสหรัฐอเมริกา

Expertise :
Development economics
Macroeconomics

N/A