สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศุภโชค ถาวรไกรวงศ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก สาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ จาก London School of Economics and Political Science(LSE) ดร.ศุภโชค มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาที่เกี่ยวกับ spatial analysis, spectral analysis, semiparametric และ nonparametric inference ผลงานวิจัยที่ผ่านมาของ ดร. ศุภโชค อยู่ในสาขา spatio-temporal processes, multivariate analysis, applied spatial, time series analysis, และ economic geography ปัจจุบัน ดร.ศุภโชค มีตำแหน่งผู้วิเคราะห์อาวุโส กลุ่มงานด้านเสถียรภาพระบบการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Expertise :
Econometrics