สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

โสมรัศมิ์ จันทรัตน์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ดร.โสมรัศมิ์ เป็นนักเศรษฐศาสตร์การพัฒนา งานวิจัยของ ดร. โสมรัศมิ์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับข้อมูลขนาดใหญ่ และการสํารวจภาคสนาม ในการเข้าใจปัญหาของการพัฒนาที่ยั่งยืนและทั่วถึงในระดับครัวเรือน การพัฒนาระบบการเงินไทย และการใช้นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนา มีผลงานวิจัยในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศในเอเชียและแอฟริกา และผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ งานวิจัยล่าสุดของ ดร. โสมรัศมิ์ มุ่งที่จะสร้าง Big Data ของภาคเกษตรไทย และใช้ภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับ Mobile Technology ในการพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล และสินเชื่อที่ยั่งยืนให้เกษตรกรไทย

ดร. โสมรัศมิ์เคยเป็นที่ปรึกษาเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลก และอาจารย์ประจําที่ Australian National University จบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Cambridge ปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์การเงินจาก University of Chicago และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก Cornell University และเป็นผู้ได้รับรางวัลนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง ประจำปี 2560 จากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

Expertise :
Development economics
Econometrics
Finance