สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

กฤตพร ตรงนำชัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีประสบการณ์ทำงานเป็นเศรษฐกรที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ปัจจุบันเป็นเศรษฐกร สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Expertise :
Finance
Monetary economics

N/A