สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชนพล พรพิกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และระดับปริญญาโทด้าน Investment Analysis จาก Aston University สหราชอาณาจักร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Expertise :
Finance

N/A

N/A