สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ภาสวุฒิ นันท์นฤมิต
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันเป็นเศรษฐกร สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านปรัชญา รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์จาก Durham University สหราชอาณาจักร

Expertise :
Monetary economics