สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2538 โดยได้รับทุนเรียนดีจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างการศึกษา จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ ณ University of Warwick, UK โดยทุนรัฐบาลไทย ภายหลังสำเร็จการศึกษาในปี 2548 ได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถึงปัจจุบัน โดยสอนทั้งระดับปริญญาโทและเอก ในวิชาเศรษฐมิติ การลงทุนทางการเงินและวิชาด้านเศรษฐศาสตร์การเงินอื่นๆ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างปี 2553-2557 ผลงานวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาตัวแบบเศรษฐมิติมหภาคประเทศไทยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลงานตีพิมพ์ล่าสุดได้แก่ Synchronization of Business Cycles and Economic Policy Linkages in ASEAN ใน Journal of Asian Economics ฉบับเดือนสิงหาคม 2558

Expertise :
Econometrics
Finance
Macroeconomics