สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562
Centara Grand at Central World
6-7 มิถุนายน 2562
ณ ห้องปัญญาไพศาล อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
24-25 กันยายน 2561
Centara Grand at Central World
18-19 กันยายน 2560
Centara Grand at Central World
กรกฎาคม - สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมสมานสโมสร อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
พฤษภาคม - มิถุนายน 2563
Online (Microsoft Team)
30 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมสมานสโมสร อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย