สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

28 กันยายน 2563
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562
Centara Grand at Central World
6-7 มิถุนายน 2562
ณ ห้องปัญญาไพศาล อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
24-25 กันยายน 2561
Centara Grand at Central World
10 มีนาคม 2564
ณ ห้องปัญญาไพศาล อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1 ธันวาคม 2563
ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ห้องปัญญาไพศาล อาคาร 2 ชั้น 2)