สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์


ความร่วมมือระหว่างองค์กร
เพื่อเสริมสร้าง "พื้นที่ส่วนกลาง" ทางวิชาการให้งานวิจัยและนักวิชาการในประเทศไทยมีความเด่นชัดและปฏิสัมพันธ์มากขึ้น สถาบันวิจัยป๋วยฯ มุ่งที่จะสร้างพันธมิตรและประสานงานกับสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และองค์กรวิจัยอื่นๆ ผ่านการสร้างและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล การเผยแพร่งานวิจัย รวมทั้งการดำเนินโครงการวิจัยร่วม และเป็นมิติสำคัญของการ "รวมพลังสร้างสรรค์งานวิจัย เชื่อมต่อนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย”

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยจับมือกับ 6 หน่วยงาน

2 สิงหาคม 2561 : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ในโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรของประเทศไทย กับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยโครงการวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ทั้ง 6 หน่วยงาน ร่วมมือกันศึกษาและพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรที่เหมาะสมและครอบคลุมเกษตรกรส่วนใหญ่ทั่วประเทศไทย ตลอดถึงศึกษาบทบาทที่เหมาะสมของภาครัฐในการผลักดันการพัฒนาตลาดประกันภัยพืชผลที่ยั่งยืนของประเทศ และร่วมกันนำระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรที่พัฒนาไว้ไปทดลองใช้จริงในพื้นที่นำร่องกับเกษตรกร ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะนำองค์ความรู้และงานวิจัยเผยแพร่ต่อสาธารณะ และนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมในการนำไปใช้จริงในวงกว้างทั่วประเทศต่อไป

Crop Insurance and PIER (MOU)


สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยจับมือสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

26 เมษายน 2561 : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย) และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัยเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน โดยเฉพาะเงินฝาก และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภาคครัวเรือนและธุรกิจไทยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ

DPA and PIER (MOU)


สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยจับมือเครดิตบูโร

24 มีนาคม 2559 : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมจัดงาน พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ” โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัย เกี่ยวกับด้านระบบการเงิน และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภาคครัวเรือนและธุรกิจของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ

NCB and PIER (MOU)