สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์


ความร่วมมือระหว่างองค์กร
เพื่อเสริมสร้าง "พื้นที่ส่วนกลาง" ทางวิชาการให้งานวิจัยและนักวิชาการในประเทศไทยมีความเด่นชัดและปฏิสัมพันธ์มากขึ้น สถาบันวิจัยป๋วยฯ มุ่งที่จะสร้างพันธมิตรและประสานงานกับสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และองค์กรวิจัยอื่นๆ ผ่านการสร้างและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล การเผยแพร่งานวิจัย รวมทั้งการดำเนินโครงการวิจัยร่วม และเป็นมิติสำคัญของการ "รวมพลังสร้างสรรค์งานวิจัย เชื่อมต่อนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย”

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ

24 มีนาคม 2559 : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมจัดงาน พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ” โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัย เกี่ยวกับด้านระบบการเงิน และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภาคครัวเรือนและธุรกิจของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ NCB and PIER (MOU)