สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์


Economic Policy Uncertainty Index

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

ดัชนีความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจ (Economic Policy Uncertainty Index – EPU) ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนในการดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองของแต่ละประเทศ

ดัชนีนี้ถูกสร้างขึ้นจาก 3 องค์ประกอบหลัก คือ จำนวนความถี่ของบทความที่สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการเมืองในหนังสือพิมพ์จากสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ จำนวนกฎหมายภาษีอากรของรัฐบาลกลางที่กำลังจะหมดอายุหรือถูกยกเลิกการบังคับใช้ และความแตกต่างของตัวเลขคาดการณ์ทางเศรษฐกิจจากแหล่งต่างๆ

ที่มา: “Measuring Economic Policy Uncertainty” by Scott R. Baker, Nicholas Bloom and Steven J. Davis at www.PolicyUncertainty.com

Spending on Christmas Gifts & Economic Growth

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงการเติบโตทางเศรษฐกิจรายปีและจำนวนเงินเฉลี่ยในการซื้อของขวัญสำหรับเทศกาลคริสต์มาสต์จากการสำรวจประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกา จะเห็นได้ว่าการตัดสินใจใช้จ่ายเงินสำหรับของขวัญมีความสัมพันธ์กับสภาวะทางเศรษฐกิจ

ที่มา: World Bank, Statistica

GoodWalk Score Bangkok

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

GoodWalk Score (คะแนนการ ‘เดินได้’) คือ คะแนนที่บอกถึงระดับศักยภาพการเดินเท้าของพื้นที่ โดยคำนวณจากสถานที่ดึงดูดการเดิน* ซึ่งหากมีสถานที่นี้จำนวนมากอยู่ภายในระยะเดินเท้า คะแนนความเดินได้ของจุดหรือพื้นที่นั้นๆ ก็จะมีค่าสูง

ดัชนีนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ ‘เมืองเดินได้-เมืองเดินดี’ ซึ่งมีแนวคิดที่จะพัฒนาเมืองเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนด้วยการเดินในชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ: * สามารถแบ่งออกเป็น 6ประเภท ได้แก่ แหล่งงาน, สถานศึกษา, แหล่งจับจ่ายใช้สอย, พื้นที่นันทนาการ, สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม, สถานที่ขนส่งสาธารณะ

ที่มา: GoodWalk Score & GoodWalk Score Ranking in Bangkok, Urban Design & Development Center (uddc)

Degrees That Pay You Back (United States)

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงรายได้ต่อปีหลังจากจบการศึกษา 10 ปี (Mid-Career) ของแรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกาจำแนกตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา

ข้อมูลดังกล่าวได้จากการสำรวจผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเท่านั้น

ที่มา: Wall Street Journal based on data from Payscale, Inc.

Country Space: Network of Countries by Product Structure Similarity (2015)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

แผนภาพโครงข่ายแสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างโครงสร้างสินค้าส่งออกของแต่ละประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันจะอยู่ใกล้กันเป็นลักษณะ cluster

ที่มา: Structural Transformation in Thailand: A Perspective Through Product Innovation, PIER Discussion Paper No. 72

How Much We Invested in Innovation Creating

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP และจำนวนการยื่นสิทธิบัตรต่อประชากรล้านคนของประเทศไทยเทียบกับประเทศอื่น จะเห็นได้ว่า ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำมาก

ที่มา: การแข่งขัน ตัวแปรของสมการนวัตกรรมที่หายไป โดย พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ และ ฉัตร คำแสง (2017)

Large Variation in Debt Concentration Across Province Within Each Region (2016)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

แผนที่สะท้อนความหนาแน่นของหนี้ครัวเรือนเชิงพื้นที่จากทั่วประเทศ* โดยแต่ละจุดแทนผู้กู้ 100 ราย**  ความกระจุกตัวของหนี้ยังมีความแตกต่างกันมากในเชิงพื้นที่ โดยผู้กู้รายใหญ่สุด 10% จะกระจุกอยู่ที่ชุมชนเมืองในจังหวัดใหญ่ ๆ เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต และสงขลา

หมายเหตุ: * ข้อมูลเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

** จุดสีแดง (น้ำเงิน) คือกลุ่มผู้กู้รายใหญ่ (เล็ก) ที่สุด 10%

ที่มา: Thailand’s Household Debt Through the Lens of Credit Bureau Data: Debt and Delinquency, PIER Discussion Paper No. 61

Bitcoin Price and Bitcoin Google Trends

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงราคาของ Bitcoin และ Bitcoin Google Trends Index ซึ่งเป็นดัชนีที่คำนวนจากความถี่ในการค้นหาคำว่า Bitcoin บนเว็บไซต์ google.com

จากกราฟจะเห็นได้ว่าในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นที่น่าสนใจว่าราคาของ Bitcoin มีความสัมพันธ์ค่อนข้างมากกับดัชนี Bitcoin Google Trends

ที่มา: ราคา Bitcoin จาก investing.com และดัชนี Bitcoin Google Trends จาก Google Trends

Share of Aggregate Debt by Product and Lender (July 2016)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

แผนภาพโมเสก (Mosaic Chart) แสดงสัดส่วนหนี้สินของประเทศไทย* จำแนกตามประเภทของสินเชื่อและสถาบันการเงิน** ซึ่งพบว่า มีการกระจุกตัวของหนี้สินทั้งในการจำแนกตามประเภทของสินเชื่อและสถาบันการเงิน

หมายเหตุ: * ข้อมูลเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

** ประเภทของสถาบันการเงินจำแนกออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (BK_L), กลาง (BK_M), เล็ก (BK_S) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) และสถาบันการเงินอื่นๆ (Oth)

ที่มา: Thailand’s Household Debt Through the Lens of Credit Bureau Data: Debt and Delinquency, PIER Discussion Paper No. 61

In Which Countries Girls Do Better Than Boys in Math (PISA 2015)

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงร้อยละความแตกต่างของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนหญิงและชายในแต่ละประเทศภายใต้โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) จากกราฟจะเห็นได้ว่า ประเทศส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชายสูงกว่าหญิง และประเทศที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างนักเรียนหญิงและชาย ได้แก่ สิงคโปร์และกรีซ ในขณะที่ประเทศไทยมีคะแนนสอบของนักเรียนหญิงสูงกว่านักเรียนชายประมาณร้อยละ 0.7

ที่มา: การประมวลผลจากฐานข้อมูล World Bank Learning โดย Jorge Zazueta

VAT Rate Around the World (2007 vs. 2017)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม* (Value-Added Tax: VAT) ของแต่ละประเทศ ในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นได้ว่า ประเทศรัฐสวัสดิการจะมีการจัดเก็บในอัตราที่สูงมาโดยตลอด หรือประเทศที่ประสบปัญหาทางการคลังก็จะมีการจัดเก็บในอัตราที่สูงขึ้น

หมายเหตุ: * ในบางประเทศไม่ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Tax: VAT) แต่เรียกเก็บภาษีการขาย (Sales Tax) แทน

ที่มา: 2017 Worldwide VAT GST and Sales Tax Guide, Ernst & Young (EY) and Sales Tax Rate, Trading Economics

World Values Survey: Important Child Qualities

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงข้อมูลจากการสำรวจโดย World Values Survey (Wave 6) 60 ประเทศทั่วโลก ภายใต้หัวข้อ คุณสมบัติที่ท่านต้องการปลูกฝังบุตรหลาน (Important child qualities)

ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือก 5 คุณสมบัติจากทั้งหมด 11 คุณสมบัติ กราฟแสดงค่าเฉลี่ย (มัธยฐาน) ของคุณสมบัติต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค

จากกราฟจะเห็นได้ว่า คุณสมบัติที่คนเอเชียให้ความสำคัญที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ ความรู้สึกรับผิดชอบ ความอดทนและเคารพผู้อื่น และความมุ่งมั่นในการทำงาน ตามลำดับ

ที่มา: World Values Survey

Credit-to-GDP Gaps (Thailand vs. US)

Click here to enlarge the image in PDF.

The credit-to-GDP gap is defined as the difference between the credit-to-GDP ratio and its long-run trend. The gap indicator was adopted as a common reference point under Basel III to guide the build-up of countercyclical capital buffers.

Source: Credit-to-GDP gaps, Bank for International Settlements (BIS)

Economic Complexity Ranking (1995 vs. 2014)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอันดับ Economic Complexity Index (ECI)* ของแต่ละประเทศ จะเห็นได้ว่าในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา หลายประเทศในเอเชียโดยเฉพาะ จีน เวียดนาม และไทย มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ในขณะที่ประเทศเวเนซุเอลาอันดับลดลงอย่างมาก สะท้อนความถดถอยของพัฒนาการทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

หมายเหตุ: * Economic Complexity Index (ECI) คือ ดัชนีที่ใช้วัด “productive technology” แต่ละประเทศ โดยประเทศที่มีการผลิตและส่งออกสินค้าที่มีความความหลากหลายและซับซ้อนทางเทคโนโลยีมากกว่าก็จะมีค่า ECI ที่สูงกว่า
ที่มา: The Atlas of Economic Complexity, led by Hausmann, Hidalgo et al.

Immediate Word Recall (2010)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงการกระจายของจำนวนคำที่จำได้จาก 10 คำ* จำแนกตามกลุ่มผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่า ในทุกประเทศเมื่อคนอายุมากขึ้น จำนวนคำที่จำได้ถูกต้องก็จะน้อยลง แต่หากแยกตามกลุ่มคนที่มีอายุเท่ากันพบว่า โดยเฉลี่ยแล้ว ชาวอังกฤษ ชาวเยอรมัน และชาวอเมริกันจำคำได้ถูกต้องมากกว่าชาวญี่ปุ่นและชาวจีน ตามลำดับ

หมายเหตุ: *Immediate Word Recall เป็นคำถามที่ใช้ประเมินความสามารถที่เกี่ยวกับกระบวนการคิด (Cognitive Ability) ที่ใช้กันทั่วไป โดยผู้สัมภาษณ์อ่านคำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ฟัง 10 คำ แล้วให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทวนคำดังกล่าว แล้วนับว่าจำได้ถูกต้องทั้งหมดกี่คำ

ที่มา: Gateway to Global Aging Data, Produced by the USC Program on Global Aging, Health & Policy, with funding from the National Institute on Aging (R01 AG030153)

Productivity vs Work Hours (2016)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงจำนวนชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยและผลิตภาพเฉลี่ยของแต่ละประเทศ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วใช้เวลาในการทำงานน้อยกว่าแต่มีผลิตภาพสูงกว่า

ที่มา: The Conference Board Total Economy Database ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบของ Interactive Chart และข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยได้ที่  Our World in Data (Working Hours)

The Big Mac index (2017)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

แผนภาพแสดงดัชนี Big Mac ที่ได้จากการนำเอาราคาของ Big Mac ในแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบกันเพื่อคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศต่างๆ ที่อ้างอิงจากความแตกต่างของราคา Big Mac ว่ามีค่าสูงกว่า (overvalue) หรือต่ำกว่า (undervalue) อัตราแลกเปลี่ยนจริงในตลาด โดยอาศัยทฤษฎีของ Purchasing Power Parity (PPP)

ที่มา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบของ Interactive Currency Comparison Tools ได้ที่  The Big Mac index (The Economist)

The Global Wealth Pyramid (2015)

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

แผนภูมิพีระมิดแสดงให้เห็นว่า ประชากรที่รวยที่สุดของโลกเพียง 0.7% เป็นเจ้าของทรัพย์สินถึง 45.2% ของโลก ในขณะที่ประชากรที่จนที่สุด 71% ครอบครองทรัพย์สินเพียงแค่ 3%

ที่มา: Credit Suisse Research Institute, Global Wealth Report 2015, October 2015

A 3-D View of the U.S. Yield Curve

คลิที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

กราฟ 3 มิติแสดงการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างดอกเบี้ยระยะสั้นและดอกเบี้ยระยะยาวในสหรัฐอเมริกาในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดย yield curve อยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงต้นปี 2015 โดยสามารถดูรูป 3-D yield curve เพิ่มเติมได้ ที่นี่

Source: The Upshot, The New York Times (nytimes.com)

Literacy Level of Central Bank Communication

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

รูปแสดงถึงจำนวนปีของการศึกษาที่เพียงพอสำหรับอ่านผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินได้อย่างเข้าใจ และจำนวนคำโดยเฉลี่ยของแต่ละประโยคในเอกสารของธนาคารกลางในประเทศต่างๆตลอดช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 – 2015

ที่มา: จากบทความ “ข้อความสู่ข้อมูล…มิติใหม่ของการวิเคราะห์การสื่อสารนโยบายการเงิน” โดย ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม และ ดร.วราพงศ์ วงศ์วัชรา, สัมมนาวิขาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

 

อัตราการอยู่รอดเกิน 3 ปีของผู้ส่งออก เมื่อทำการค้ากับประเทศต่าง ๆ

ภาคส่งออกเป็นธุรกิจที่เปราะบางมาก โดยเฉลี่ยผู้ส่งออกหน้าใหม่เพียงไม่ถึงร้อยละ 20 เท่านั้นที่จะมีโอกาสอยู่รอดได้เกิน 3 ปี อัตราการอยู่รอดแตกต่างกันไปในแต่ละคู่ค้า

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

ที่มา: กรมศุลกากร; คำนวณโดยนักวิจัยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

จุดผ่านแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

จุดผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งหมด 91 แห่ง โดยแบ่งเป็น ด่านถาวร 39 แห่ง และ จุดผ่อนปรน 52 แห่ง

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

ที่มา : รูป: การค้าชายแดน, กรมศุลกากร (The Customs Department) และ

Data source: ศูนย์บริการข้อมูลการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Border Trade Service Center)

Where People Use Flickr and Twitter (North America)

รูปแสดงพิกัดของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Flickr (ฟลิคเกอร์) และ Twitter (ทวิตเตอร์) ในแต่ละพื้นที่ของทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งข้อมูลอยู่ในรูปแบบของพิกเซล (3.6 กม. /พิกเซล)

สีแดง=ตำแน่งของผู้ใช้ Flickr สีน้ำเงิน=ตำแหน่งของผู้ใช้ Twitter สีขาว=ตำแหน่งที่มีการอัพโหลดทั้ง Flickr และ Twitter

จะเห็นได้ว่าทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกามีการใช้ Twitter มากกว่าฝั่งตะวันตก

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

หมายเหตุ: Twitter เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถแชร์สถานะด้วยข้อความสั้นๆ Flickr เป็น
แอพพลิเคชั่นสำหรับเก็บหรือฝากรูปภาพโดยการอัพโหลดผ่านระบบดิจิตอลและสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นๆได้

ที่มา:  “North American detail map of Flickr and Twitter locations” from the See something or say something series, by Eric Fischer

Tale of 100 Publicly Traded Software Companies

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพใหญ่

กราฟแสดงการเปรียบเทียบการเติบโตของรายได้ของบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม Rocket ships ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 6 ปีในการสร้างยอดขายเกิน 50 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อปี (2) กลุ่ม Hot companies ใช้เวลา 7-12 ปี และ (3) กลุ่ม Slow burners ใช้เวลาเกิน 13 ปี

ที่มา: Tableau public. Tale of 100 companies by Christian Chabot.

Financial Home Bias vs. Economic Development (average 2001-2012)

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพใหญ่

รูปแสดงดัชนีความกระจุกตัวของการลงทุนในสินทรัพย์ในประเทศ (Financial Home Bias) กับรายได้ต่อหัวของแต่ละประเทศ (ค่าเฉลี่ยปี 2001-2012)

โดยทั่วไปแล้ว ประเทศที่มีระดับพัฒนาการของประเทศที่สูงขึ้น มักมีการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศมากขึ้น (Home Bias ลดต่ำลง) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “Divers of financial Integration: Implication of Asia,” PIER Discussion Paper No. 39

การกระจายตัวของ ATM และ CDM ของสถาบันการเงินต่างๆ ทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2559

การกระจายตัวของ ATM และ CDM ของสถาบันการเงินต่างๆ ทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2559

หมายเหตุ: ATM (Automatic Teller Machine) คือ เครื่องให้บริการทางการเงินอัตโนมัติ

CDM (Cash Deposit Machine) คือ เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ

ที่มา: สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (PIER) ข้อมูลรวบรวมโดยใช้เทคนิค Internet Scraping

Where did Thailand export to between 1995 and 2014 ?

มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคต่างๆ ปี 1995-2014

ที่มา: THE ATLAS OF ECONOMIC COMPLEXITY โดยสามารถดู Interactive stacked area chart รวมไปถึง Visualization แบบอื่นๆได้ที่ Where did Thailand export to between 1995 and 2014 ?

โครงข่ายทางหลวงชนบทและทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

กราฟิกแสดงโครงข่ายทางหลวงชนบทและทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559

ที่มา: กลุ่มพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจำแนกตามจังหวัดในปี พ.ศ. 2548 และ 2557

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

รายได้เฉลี่ยต่อหัว (บาท / ปี) ของประชากรในแต่ละจังหวัด ในปี พ.ศ. 2548 และ 2557  จังหวัดที่มีรายได้สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง, กรุงเทพฯ และชลบุรี ส่วนจังหวัดที่มีรายได้ต่ำสุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ แม่ฮ่องสอน, ยโสธร และหนองบัวลำภู

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจอื่นๆของประเทศไทยได้จาก บริการข้อมูลสถิติ และ สถิติทางการประเทศไทย

Global Public Debt at a Glance (2015)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

สัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)  อยู่ในระดับสูงในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรป

ที่มา: ดู Interactive map ได้ที่ The Global Debt Clock (The Economist) สำหรับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมหภาครายประเทศอื่นๆ ติดตามได้ใน Economist Intelligence Unit

Share of Population Ages 65 and Above by Country (2014)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

สัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) จากจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างสูงในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว

ที่มา: ดูรายละเอียดข้อมูลและ Interactive map ได้ที่ World Bank’s Data โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลดัชนีชี้วัดทางสุขภาพรายประเทศอื่นๆได้จาก World Health Indicators

U.S. GINI Coefficient Index (2014)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

ดัชนีสัมประสิทธิ์ GINI รายมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำของรายได้อยู่ในระดับค่อนข้างสูงในมลรัฐมหานคร เมืองท่องเที่ยว เมืองท่า หรือเมืองที่มีอุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

หมายเหตุ: ดัชนีสัมประสิทธิ์ GINI (GINI Coefficient Index) เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่นิยมใช้ในการวัดความเหลื่อมล้ำ มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1  โดยค่าเข้าใกล้ 0 หมายถึง ทุกคนมีรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น  ค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง มีความเหลื่อมล้ำทางรายได้มากขึ้น

ที่มา: ดูรายละเอียดข้อมูลและ Interactive map ได้ที่ U.S. Public Data (GINI Coefficient Index) สำหรับข้อมูล Open Public Data อื่นๆ ที่น่าสนใจของประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถดูได้ที่ DATA USA

Internet and Mobile Cellular Usage

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

จำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือต่อประชากร 100 คน ของประเทศไทยในปี 2014 (พิจารณาควบคู่ไปกับ GDP per capita) อยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

ที่มา: World Bank โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมหภาครายประเทศอื่นๆได้จาก World Development Indicators

Ease of Doing Business Ranking

อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของประเทศไทยในปี 2016 อยู่อันดับที่ 49 จาก 189 ประเทศทั่วโลก ซึ่งตกลงมาจากปีก่อนที่อันดับ 46 จากการปรับลดลงของตัวชี้วัดในหลายด้านด้วยกัน

การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business Ranking) ของธนาคารโลกจะวิเคราะห์จากกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงจรธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยดัชนีพื้นฐาน (Basic Index) 10 ตัว คือ 1) ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ 2) ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง 3) ด้านการขอไฟฟ้า 4) ด้านจดทะเบียนทรัพย์สิน 5) ด้านการชำระภาษี 6) ด้านการค้าระหว่างประเทศ 7) ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน 8) ด้านการได้รับสินเชื่อ 9) ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง และ 10) ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย นำมาคำนวณเป็นดัชนีตัวรวม (Overall Index) ครอบคลุมทั้งสิ้น 189 ประเทศ โดยอันดับที่สูงแสดงถึงประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความเข้มแข็งของกฎระเบียบในประเทศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ

แหล่งข้อมูล: World Bank โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลรายประเทศได้จาก World Bank’s Doing Business Data

Overall Energy Self-Sufficiency (%)

รูปแสดงระดับความเพียงพอของการผลิตเทียบกับความต้องการใช้พลังงานในแต่ละประเทศ (Energy self-sufficiency) โดยคำนวณจากอัตราส่วนร้อยละของปริมาณการผลิตพลังงาน (Energy production) ต่อปริมาณการบริโภคพลังงานภายในประเทศ (Total primary energy supply*) โดยประเทศไทยมีระดับ Energy self-sufficiency อยู่ที่ร้อยละ 58 ในปี 2013 ซึ่งตัวเลขที่ต่ำกว่า 100 แสดงถึงการที่ไทยเป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิ เช่นเดียวกันประเทศจีน (85) สหรัฐอเมริกา (86) ญี่ปุ่น (6) และเกือบทุกประเทศในทวีปยุโรป ขณะที่อีกหลายๆประเทศในเอเชีย เช่น อินโดนีเซีย (215) เมียนมาร์ (140) เวียดนาม (116) มาเลเซีย (106) มีระดับ Energy self-sufficiency สูงกว่า 100 นั่นคือ เป็นประเทศที่ผลิตพลังงานได้มากกว่าความต้องการใช้ในประเทศ

หมายเหตุ: *Total primary energy supply คำนวณจากปริมาณพลังงานที่ผลิตได้ บวกกับปริมาณการนำเข้าพลังงาน ลบด้วยปริมาณที่ส่งออกและการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมันคงคลัง

ที่มา: IEA Energy Atlas แหล่งข้อมูล: IEA Statistics โดยสามารถติดตามข้อมูล world affairs อื่นๆที่น่าสนใจในรูปแบบ Geographic distribution ได้จาก http://tellmaps.com/#!/

Combined Change in Employment and GDP Per Capita (2013–2014)

ระดับการพัฒนาด้านการจ้างงานและรายได้ต่อหัวของประชากรในเมืองใหญ่ในทวีปเอเชียระหว่างปี 2013-2014 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Brookings Institution

ดัชนีรายได้ภาคการเกษตร

ดัชนีรายได้รายเดือน (Nominal income) ตั้งแต่ปี 2005 ของภาคการเกษตรของไทยที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

อัตราเงินเฟ้อโลก: ทิศทางและความผันผวน

นับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา อัตราเงินเฟ้อโลกได้ปรับลดและมีความผันผวนน้อยลง โดยเริ่มจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วในปี 1990 การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เงินเฟ้อในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเริ่มเคลื่อนไหว ไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ aBRIDGEd no.13/2015

สัดส่วนหนี้เสีย (NPL Ratio) ของสินเชื่ออุปโภคบริโภค

สัดส่วนหนี้เสีย (NPL Ratio) ของสินเชื่ออุปโภคบริโภคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกประเภทสินเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อบัตรเครดิต

มูลค่าการส่งออกสินค้าไทย (2013)

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เช่นเครื่องจักรกลและเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกเป็นสัดส่วนสำคัญของการส่งออกสินค้าไทย The Atlas of Economic Complexity ได้จัดทำตัวชี้วัดความซับซ้อนทางเศรษฐกิจ (economic complexity) จากข้อมูลการส่งออกและนำเข้าสินค้าเป็นประจำทุกปี โดยจัดทำในรูปแบบ สินค้าส่งออกและนำเข้าจำแนกตามกลุ่มสินค้า  ความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าแต่ละชนิด พลวัตการส่งออก และ ผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ที่มา: The Atlas of Economic Complexity http://atlas.cid.harvard.edu

อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์

อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ จากภาพแสดงตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะ 10 ปีที่สร้างขึ้นจากวิธีต่างๆ การคาดการณ์ในระยะยาวของไทยค่อนข้างมีเสถียรภาพเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะหลัง ตัวชี้วัดทุกตัวมีทิศทางที่โน้มลงมากขึ้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน aBRIDGEd ISSUE 5/2015

การจัดสรรทุนที่ไม่เหมาะสม

ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาการจัดสรรทุนที่ไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี 2001จนถึงปัจจุบัน จากบริษัทเล็กเป็นหลัก

ระบบเศรษฐกิจสามารถได้ผลผลิตสูงสุดหากผลผลิตหน่วยสุดท้ายของทุนของทุกหน่วยผลิตในระบบเศรษฐกิจนั้นอยู่ในระดับเดียวกัน หากผลผลิตหน่วยสุดท้ายของทุนมีความแตกต่างกันระหว่างบริษัท ระบบเศรษฐกิจสามารถได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยการโยกย้ายทุนจากบริษัทที่มีผลผลิตหน่วยสุดท้ายของทุนต่ำไปยังบริษัทที่มีผลผลิตหน่วยสุดท้ายของทุนสูงกว่า

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการคํานวณโดยผู้วิจัย

หมายเหตุ: บริษัทเล็กหมายถึงบริษัทที่มีสินทรัพย์ถาวร (fixed asset) น้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทกลางมีสินทรัพย์ถาวร 50 ถึง 200 ล้านบาท และ บริษัทใหญ่มีสินทรัพย์ถาวรมากกว่า 200 ล้านบาท

ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ (การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า)

ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ (การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า) แยกตามประเภทผู้ประกอบการ โดยขนาดของวงกลมแทนมูลค่าของสินทรัพย์ที่ครอบครองโดยกลุ่มนั้นๆ จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมนี้มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมของการจัดสรรทรัพยากร โดยผู้ที่เข้าสู่ธุรกิจมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ แต่กลับครอบครองทรัพยากรมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ผู้ประกอบการที่ต้องออกจากธุรกิจกลับกลายเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพสูง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน aBRIDGEd ISSUE 1/2015

ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ (การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์)

ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ (การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์) แยกตามประเภทผู้ประกอบการ โดยขนาดของวงกลมแทนมูลค่าของสินทรัพย์ที่ครอบครองโดยกลุ่มนั้นๆ จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดสรรทรัพยากร โดยผู้ที่เข้าสู่ธุรกิจมีพัฒนาการที่ล้ำหน้าผู้ประกอบการรายเดิมและมีขนาดใหญ่ขึ้น ในขณะที่ผู้ประกอบที่ไม่มีประสิทธิภาพมีขนาดเล็กลงและออกจากธุรกิจไปในที่สุด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน aBRIDGEd ISSUE 1/2015

ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ

ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ (รวมทุกอุตสาหกรรม) แยกตามประเภทผู้ประกอบการ โดยขนาดของวงกลมแทนมูลค่าของสินทรัพย์ที่ครอบครองโดยกลุ่มนั้นๆ จะเห็นได้ว่าภาคธุรกิจไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ที่เข้าสู่ธุรกิจสามารถพัฒนาตัวเองได้ทัดเทียมกับผู้ที่อยู่ในธุรกิจและมีขนาดใหญ่ขึ้น ในขณะที่ผู้ที่ออกจากธุรกิจคือผู้ที่ไม่สามารถแข่งขันได้ มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ และต้องออกจากธุรกิจในที่สุด สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณว่ากลไก Creative Destruction กำลังเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน aBRIDGEd ISSUE 1/2015