สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
รายละเอียด

PRN Officers คือกลุ่มนักวิชาการจากสาขาต่างๆ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนพันธกิจร่วมกับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีบทบาทในการเป็น Steering Committee ของพื้นที่ส่วนกลาง ร่วมกันกำหนดทิศทาง กระตุ้น และต่อยอดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย

บทบาทของ PRN Officers

  • ร่วมกำหนด เสริมสร้าง และผลักดัน ทิศทางในการพัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมของเครือข่าย PRN
  • ร่วมเสริมสร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่าน aBRIDGEd และ PIER Discussion Paper เพื่อให้ช่องทางดังกล่าวเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
  • ร่วมทำหน้าที่เป็นกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยที่จะเผยแพร่ผ่าน PIER Discussion Paper
  • เป็นผู้จัดและเข้าร่วมสัมมนาวิชาการต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยป๋วยฯ
  • เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือทางด้านวิจัยระหว่างสมาชิก PRN กับผู้ดำเนินนโยบาย ทั้งในธปท. และองค์กรด้านนโยบายสาธารณะอื่นๆ ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยป๋วยฯ เช่น ผ่านโครงการ PIER Visiting Fellow หรือการเข้าถึงฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  • สมาชิกสามารถใช้เครือข่ายเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานสัมมนาทางวิชาการ ทุนวิจัย การเปิดรับสมัครงาน และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ
รายชื่อ PRN Officers
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารกรุงไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์