สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
POLITICAL ECONOMY

รายละเอียด

PRN Officers คือกลุ่มนักวิชาการจากสาขาต่างๆ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนพันธกิจร่วมกับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีบทบาทในการเป็น Steering Committee ของพื้นที่ส่วนกลาง ร่วมกันกำหนดทิศทาง กระตุ้น และต่อยอดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย

บทบาทของ PRN Officers

  • ร่วมกำหนด เสริมสร้าง และผลักดัน ทิศทางในการพัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมของเครือข่าย PRN
  • ร่วมเสริมสร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่าน aBRIDGEd และ PIER Discussion Paper เพื่อให้ช่องทางดังกล่าวเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
  • ร่วมทำหน้าที่เป็นกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยที่จะเผยแพร่ผ่าน PIER Discussion Paper
  • เป็นผู้จัดและเข้าร่วมสัมมนาวิชาการต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยป๋วยฯ
  • เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือทางด้านวิจัยระหว่างสมาชิก PRN กับผู้ดำเนินนโยบาย ทั้งในธปท. และองค์กรด้านนโยบายสาธารณะอื่นๆ ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยป๋วยฯ เช่น ผ่านโครงการ PIER Visiting Fellow หรือการเข้าถึงฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  • สมาชิกสามารถใช้เครือข่ายเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานสัมมนาทางวิชาการ ทุนวิจัย การเปิดรับสมัครงาน และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ
รายชื่อ PRN Officers