สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
เงื่อนไขการให้บริการข้อตกลงในการใช้ Web site ระหว่าง สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และผู้ใช้

ผู้ใดที่เข้าใช้ Web site ถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้

1. ธปท. จัดให้มี Web site นี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจค้นหาข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆ (ผู้ใช้) ข้อมูลที่แสดงไว้เป็นข้อมูลเพื่อความรู้ทั่วไปทางเศรษฐกิจเท่านั้น ธปท. ให้อนุญาต เป็นการทั่วไปในการใช้ข้อมูล การ download และถ่ายสำเนา โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการแบบทั่วไปของ Web site ต่อไปนี้ หรือเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงเป็นบางกรณี ดังที่ระบุเฉพาะในส่วนอื่น
2. บทวิเคราะห์ การตีความและข้อสรุป เป็นข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่ง หรือเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน และอาจไม่ใช่ความเห็นของ ธปท. เว้นแต่จะได้แจ้งไว้

ข้อยกเว้น

3. ข้อมูลที่แสดงไว้นี้ จัดทำขึ้นโดยนำมาจากแหล่งต่างๆที่น่าจะเชื่อถือได้ แต่ ธปท.มิอาจรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์เพื่อการใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด ธปท. อาจมี การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้ที่ต้องการคำยืนยันเกี่ยวกับความถูกต้อง และความสมบูรณ์จะต้องติดต่อเป็นทางการกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ธปท.จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ Web site นี้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ หรือ ความประมาทเลินเล่อใดๆ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ ธปท.ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาส ที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่
4. ผู้ใช้ยอมรับและตระหนักดีว่า ธปท.จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆของผู้ใช้ทั้งสิ้น
5. ข้อมูลใน Web site อาจจะมีการแสดงความเห็น ข้อแนะนำ หรือบทความจากหลายแหล่ง กรณีเช่นนี้ ธปท. ไม่ยืนยันความถูกต้องแน่นอน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว และผู้ใช้ จะพึงพิจารณาข้อมูลต่างๆด้วยวิจารณญาณของตนเอง ดังนั้น ธปท. กรรมการ และพนักงานของ ธปท. ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายใดๆ จากการใช้ข้อมูล ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด ความทันสมัย ความสมบูรณ์ของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องในการ เชื่อมโยงอุปกรณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Computer Virus หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆในข้อมูลด้วย
6. กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ ธปท. อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดเชยค่าเสียหาย ความรับผิดใดๆ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าทนาย) ที่เกิดสืบเนื่อง จากการใช้ Web site ของผู้ใช้ ผู้ใช้รับจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่ ธปท. ทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับของ ข้อตกลงนี้หรือไม่ ทั้งนี้หากผู้ใช้ไม่พอใจในข้อมูลที่แสดงหรือไม่พอใจในเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ข้อใด ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด เว้นแต่ผู้ใช้สามารถระงับการใช้ข้อมูลจาก Web site นี้ แต่โดยฝ่ายเดียว
7. ข้อมูลใน Web site นี้จะไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน หรือการเสนอซื้อเสนอขายใดๆ ทั้งสิ้น

การเชื่อมโยงกับ Web site ของบุคคลที่สาม

8. Web site นี้มีการเชื่อมโยงกับ Web site ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้น ธปท.จึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือ ความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของ Web site ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง

กฎหมายที่บังคับใช้

9. การตีความ และการบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

บททั่วไป

10. ธปท. สามารถระงับหรือจำกัดขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆหรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น
11. ธปท. สามารถปฏิเสธสิทธิในการใช้ Web site ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าด้วย
12.. ธปท. จะไม่ยกเว้นเงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่ว่าส่วนใดให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้มีอำนาจ