สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
Policy Forum: Industry Transformation
Featured aBRIDGEd
ทำอย่างไร จะสูงวัย แบบไม่ยากจน: ตอนที่ 1 ระบบประกันสังคมไทย
Featured Research
Effect of Minimum Wage on Changes in the Thai Labor Market

PIER
STATISTICS
จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนตามฤกษ์ของวัน

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนในวันประเภทต่าง ๆ ตามฤกษ์ของวันเหล่านั้น ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2558 และช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2559 จากกราฟจะเห็นได้ว่าวันที่เป็นวัน “มหาโชค” จะมีนิติบุคคลมาจดทะเบียนมากกว่าวันอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ โดยในช่วงเวลาดังกล่าว วันมหาโชคมีจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเฉลี่ยวันละ 318 ราย เทียบกับวันประเภทอื่น ๆ ที่มีจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเฉลี่ยเพียงประมาณ 250–270 รายเท่านั้น

ที่มา :  ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ, TerraBKK