สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
Special PIER Economic Seminar “Machine Learning Meets Economics”
Featured aBRIDGEd
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทย
Featured Research
Labour Supply of Married Women in Thailand: 1985-2016

PIER
STATISTICS
Financial interlinkages among main economic sectors (2017Q4)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงทางการเงินในแต่ละภาคส่วนของเศรษฐกิจไทย โดยภาคเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ภาคธุรกิจนอกภาคการเงิน ภาคครัวเรือนและภาคสถาบันการเงินที่รับฝากเงิน ส่วนในด้านของความเชื่อมโยงจะเห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาคครัวเรือนและภาคสถาบันการเงินที่รับฝากเงินมีขนาดใหญ่ที่สุดทั้งในบทบาทที่เป็นผู้กู้และผู้ให้กู้ สะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพากันในระดับสูงระหว่าง 2 ภาคเศรษฐกิจนี้

หมายเหตุ:
1. ขนาดวงกลมแทนมูลค่ารวมของสินทรัพย์และหนี้สิน
2. ความหนาของเส้นเชื่อมแทนมูลค่าการถือครองสินทรัพย์ระหว่างกัน
3.ทิศทางการไหลของเงินทุนจะไหลไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาตามความโค้งของเส้นเชื่อม

ที่มา: Mapping Thailand’s Financial Landscape: A Perspective through Balance Sheet Linkages and Contagion, BOT Symposium 2018 (สามารถรับชมวีดีทัศน์การนำเสนอผลงานวิจัยได้โดยคลิก ที่นี่)