สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
Policy Forum “Thailand’s Sustainable Green Growth: Embedding Resilience”
Featured aBRIDGEd
วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติคน
Featured Research
โอกาส กับ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

PIER
STATISTICS
Thailand’s 10-day average of NDVI 2019-2020

คลิกเพื่อดูภาพขยายและภาพเคลื่อนไหว

รูปแสดงค่าเฉลี่ย 10 วันของ ดัชนีพืชพรรณ หรือ NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) โดยดัชนีมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 เมื่อค่าของดัชนีเท่ากับ 1 หมายถึงบริเวณดังกล่าวมีพืชสีเขียวเข้มปกคลุมอยู่ และระดับของความเข้มจะลดลงจนกลายเป็นสีเหลืองตามค่าดัชนี เมื่อค่าของดัชนีเท่ากับ 0 หมายถึงบริเวณดังกล่าวไม่มีพืชสีเขียวหรือไม่มีพืชปกคลุมอยู่ ค่าดัชนีที่น้อยกว่า 0 หมายถึงบริเวณดังกล่าวมีน้ำปกคลุมอยู่ ซึ่งแสดงด้วยพื้นที่สีแดง

จากรูปจะเห็นได้ว่า บริเวณที่มีสีเขียวตลอดทั้งปีคือพื้นที่ป่าสงวน และในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนจะเห็นบริเวณพื้นที่สีแดงได้ชัดเจนในแหล่งน้ำที่สำคัญของไทยเช่น เขื่อนเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี และทะเลสาบสงขลาเป็นต้น นอกจากนี้ บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีตลอดเวลามีแนวโน้มที่จะเป็นพื้นที่การเกษตร

ดัชนีดังกล่าวคำนวนจากการสะท้อนกลับของช่วงคลื่นที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณ ในพื้นที่ประเทศไทยที่ความละเอียด 120 เมตรต่อ Pixel ตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2019 ถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 2020 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในโครงการ Sentinel-2 ซึ่งพืชที่ต่างชนิดและช่วงอายุจะมีการสะท้อนกลับของคลื่นที่แตกต่างกัน ดัชดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืช และภัยพิบัติเป็นต้น

ที่มา Registry of Open Data on AWS