สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
NBER – East Asian Seminar on Economics 2019
Featured aBRIDGEd
รูปแบบการผลิตเกษตรของครัวเรือนไทยในชนบท จากข้อมูล Townsend Thai Data
Featured Research
Parenthood Penalty and Gender Wage Gap: Recent Evidence from Thailand

PIER
STATISTICS
โครงสร้างประชากรจำแนกตามสถานะการทำงาน

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย หรือ คลิกที่นี่เพื่อดูภาพเคลื่อนไหว

กราฟแสดงจำนวนประชากรจำแนกตามสถานะการทำงาน ได้แก่ อาชีพอิสระ ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ว่างงาน และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528 ถึง 2561 พบว่า อายุเฉลี่ยของแรงงานเพิ่มขึ้นเกือบ 10 ปี อีกทั้งจำนวนแรงงานไทยเริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2556 มีผู้ที่เกษียณอายุและออกจากกำลังแรงงานเพิ่มสูงขึ้น แรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดช้าลง นอกจากนี้ สัดส่วนของผู้ทำงานเป็นลูกจ้างเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแรงงานอายุน้อย และในแทบทุกช่วงอายุมีผู้หญิงที่อยู่นอกกำลังแรงงานมากกว่าผู้ชาย

ที่มา: Labor Force Survey (NSO)