สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
BOT Symposium 2016 - The Data Revolution: A New Paradigm for Economic Policy
Featured aBRIDGEd
อุปสรรคของการพัฒนาระบบประกันที่สมบูรณ์ในชุมชนชนบทของไทย
Featured Research
Glancing at Labour Market Mismatch with User-generated Internet Data

PIER
STATISTICS
Immediate Word Recall (2010)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงการกระจายของจำนวนคำที่จำได้จาก 10 คำ* จำแนกตามกลุ่มผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่า ในทุกประเทศเมื่อคนอายุมากขึ้น จำนวนคำที่จำได้ถูกต้องก็จะน้อยลง แต่หากแยกตามกลุ่มคนที่มีอายุเท่ากันพบว่า โดยเฉลี่ยแล้ว ชาวอังกฤษ ชาวเยอรมัน และชาวอเมริกันจำคำได้ถูกต้องมากกว่าชาวญี่ปุ่นและชาวจีน ตามลำดับ

หมายเหตุ: *Immediate Word Recall เป็นคำถามที่ใช้ประเมินความสามารถที่เกี่ยวกับกระบวนการคิด (Cognitive Ability) ที่ใช้กันทั่วไป โดยผู้สัมภาษณ์อ่านคำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ฟัง 10 คำ แล้วให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทวนคำดังกล่าว แล้วนับว่าจำได้ถูกต้องทั้งหมดกี่คำ

ที่มา: Gateway to Global Aging Data, Produced by the USC Program on Global Aging, Health & Policy, with funding from the National Institute on Aging (R01 AG030153)