สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
เสวนา จากรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี 2562 สู่การใช้นวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย
Featured aBRIDGEd
Inside-Out” โมเดลการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Featured Research
Mapping Thailand’s Financial Landscape: A Perspective through Balance Sheet Linkages and Contagion

PIER
STATISTICS
การซื้อขายปัจจัยการผลิตระหว่างภาคส่วนการผลิตในไทยจาก Input-output table ปี 2010

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

ภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนการผลิตของไทยผ่านการซื้อขายปัจจัยการผลิต โดยแกนซ้ายคือภาคส่วนที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต แกนขวาคือภาคส่วนที่เป็นผู้ซื้อปัจจัยการผลิต และความกว้างของเส้นแสดงถึงมูลค่าของการซื้อขาย จะเห็นได้ว่าภาคส่วนที่เป็นผู้ซื้อรายได้ใหญ่ได้แก่ ภาคส่วนอุตสาหกรรมเหล็กและเครื่องจักร ภาคส่วนอุตสาหกรรมยางและปิโตรเคมี และภาคบริการตามลำดับ และภาคส่วนที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตรายได้ใหญ่ได้แก่ ภาคส่วนอุตสาหกรรมเหล็กและเครื่องจักร ภาคส่วนอุตสาหกรรมยางและปิโตรเคมี และ ภาคการค้าตามลำดับ

 Source: NESDB