สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
PIER Research Workshop
“Labour and Human Capital”
Featured aBRIDGEd
Big Data บอกอะไรได้บ้างเกี่ยวกับตลาดแรงงานไทย
Featured Research
Intensive and Extensive Margins of Labour Supply in Thailand: Decomposing the Pattern of Work Behaviours

PIER
STATISTICS
Share of Aggregate Debt by Product and Lender (July 2016)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

แผนภาพโมเสก (Mosaic Chart) แสดงสัดส่วนหนี้สินของประเทศไทย* จำแนกตามประเภทของสินเชื่อและสถาบันการเงิน** ซึ่งพบว่า มีการกระจุกตัวของหนี้สินทั้งในการจำแนกตามประเภทของสินเชื่อและสถาบันการเงิน

หมายเหตุ: * ข้อมูลเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

** ประเภทของสถาบันการเงินจำแนกออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (BK_L), กลาง (BK_M), เล็ก (BK_S) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) และสถาบันการเงินอื่นๆ (Oth)

ที่มา: Thailand’s Household Debt Through the Lens of Credit Bureau Data: Debt and Delinquency, PIER Discussion Paper No. 61