สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
Special PIER Economic Seminar “Machine Learning Meets Economics”
Featured aBRIDGEd
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทย
Featured Research
Labour Supply of Married Women in Thailand: 1985-2016

PIER
STATISTICS
Medical Costs Billed by Health Insurance

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและดัชนีมวลกายของผู้เอาประกันในกลุ่มตัวอย่างของบริษัทประกันในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจำแนกตัวอย่างออกเป็นสองกลุ่มได้แก่ กลุ่มที่สูบบุหรี่และกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่ จะเห็นได้ว่าสำหรับกลุ่มที่สูบบุหรี่ เมื่อดัชนีมวลกายมีค่าเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะเพิ่มขึ้นตามอย่างรวดเร็วกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่  ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่าผู้ที่สูบบุหรี่และมีดัชนีมวลกายที่สูงมีแนวโน้มที่บริษัทประกันจะคิดราคาเบี้ยประกันสุขภาพในอัตราที่สูงกว่าปกติ

ที่มา Machine Learning with R by Brett Lantz on Kaggle.com