สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
PIER Research Workshop
“ขับเคลื่อนเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยี”
Featured aBRIDGEd
บริการทางการเงินของประเทศไทย: มุมมองเชิงพื้นที่จากข้อมูลจุดพิกัดกว่า 300,000 จุดทั่วประเทศ
Featured Research
Farmers and Pixels: Toward Sustainable Agricultural Finance with Space Technology

PIER
STATISTICS
Measuring interconnectedness among business sectors in SET

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงผลจากการวัดความเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจด้วยวิธี Diebold-Yilmaz ซึ่งเป็นการวัดความเชื่อมโยงผ่านความผันผวน (volatility spillover) ของราคาหลักทรัพย์ โดยมีพื้นฐานจากการทำ variance decomposition จากแบบจำลอง vector autoregression (VAR) ทั้งนี้ ในการคำนวณได้ใช้ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 522 บริษัท จาก 27 หมวดธุรกิจ ในช่วงปี 2547-2560

กราฟประกอบด้วย node และ edge โดยที่ (1) ขนาดของ node สะท้อนขนาดสินทรัพย์ของหมวดธุรกิจ และสีของ node สะท้อนค่า net connectedness โดยรวม ซึ่งสะท้อนบทบาทโดยสุทธิของแต่ละหมวดธุรกิจว่าเป็นผู้รับหรือส่งความเสี่ยงให้กับระบบ (สีเขียวสะท้อนว่าเป็นผู้รับความเสี่ยง ส่วนสีแดงสะท้อนว่าเป็นผู้ส่งออกความเสี่ยง) (2) ความหนาของ edge สะท้อนค่า net connectedness

หมายเหตุ: (1) คำนวณโดยบดินทร์ ศิวิลัย และอนุชิต เอื้ออารักษ์ โดยอ้างอิง methodology จาก Diebold, Francis X., and Kamil Yilmaz. “On the Network Topology of Variance Decompositions: Measuring the Connectedness of Financial Firms.” Journal of Econometrics 182, no.1 (2014): 119-134. (2) แบ่งหมวดธุรกิจตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่รวมหมวด Property Funds และ REITs (คำอธิบายชื่อย่อหมวดธุรกิจในตารางแสดงโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ที่มา: รายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย 2560