สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
Policy Forum: Industry Transformation
Featured aBRIDGEd
ข้อมูลเศรษฐกิจที่มีความถี่ต่างกัน…วิเคราะห์และพยากรณ์อย่างไร?
Featured Research
Understanding a Less Developed Labor Market through the Lens of Social Security Data

PIER
STATISTICS
ความตกลงการค้าระดับภูมิภาค เปรียบเทียบระหว่างไทยกับเวียดนาม

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยายและ interactive website

รูปภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ในโลกซึ่งแทนด้วยทรงกลม ผ่านความตกลงการค้าระดับภูมิภาค (regional trade agreements: RTAs ไม่นับรวม partial scope agreements) ซึ่งแทนด้วยเส้นที่เชื่อมทรงกลม โดยขนาดของทรงกลมแสดงขนาดของเศรษฐกิจนั้น ๆ ผ่าน GDP สีของทรงกลมแสดงภูมิภาคที่เขตเศรษฐกิจตั้งอยู่ และตำแหน่งของทรงกลมถูกคำนวณจาก “แรงดึงดูด” ที่เกิดขึ้นจาก RTAs ที่มีอยู่

จากภาพ จะเห็นได้ว่าประเทศส่วนใหญ่จะมี RTA กับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน (ทรงกลมสีเดียวกันจะจับกลุ่มอยู่ใกล้กัน) โดยเฉพาะประเทศทางยุโรปและประเทศที่เคยเป็นอาณานิคม (กลุ่มสีน้ำเงินและทรงกลมเล็ก ๆ รอบ ๆ) สำหรับประเทศไทยนั้น มี RTA กับ 17 ประเทศ รวมขนาดเศรษฐกิจที่ประเทศไทยมี RTA ด้วย (รวมทั้งประเทศไทยเอง) ครอบคลุมร้อยละ 33 ของ GDP โลก ขณะที่เวียดนามมี RTA กับ 53 ประเทศ ครอบคลุมร้อยละ 60 ของ GDP โลก เห็นได้จากจำนวนเส้นเชื่อมโยงที่มากกว่า และตำแหน่งของเวียดนามที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางมากกว่า ทั้งนี้ ประเทศที่มีขนาด RTA ครอบคลุมที่สุด คือ สิงคโปร์ มี RTA กับ 64 ประเทศ ครอบคลุมร้อยละ 87 ของ GDP โลก

ที่มา : World Trade Organization, World Bank