สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
International Workshop on Policy Development Research in the Greater Mekong Subregion (GMS)
Featured aBRIDGEd
การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
Featured Research
Monetary Policy, the Financial Cycle and Ultra-low Interest Rates

PIER
STATISTICS
World Values Survey: Important Child Qualities

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงข้อมูลจากการสำรวจโดย World Values Survey (Wave 6) 60 ประเทศทั่วโลก ภายใต้หัวข้อ คุณสมบัติที่ท่านต้องการปลูกฝังบุตรหลาน (Important child qualities)

ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือก 5 คุณสมบัติจากทั้งหมด 11 คุณสมบัติ กราฟแสดงค่าเฉลี่ย (มัธยฐาน) ของคุณสมบัติต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค

จากกราฟจะเห็นได้ว่า คุณสมบัติที่คนเอเชียให้ความสำคัญที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ ความรู้สึกรับผิดชอบ ความอดทนและเคารพผู้อื่น และความมุ่งมั่นในการทำงาน ตามลำดับ

ที่มา: World Values Survey