สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
PIER Research Workshop
“ขับเคลื่อนเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยี”
Featured aBRIDGEd
จากตลาดสดถึงซุปเปอร์มาร์เก็ต 5 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาสินค้าในประเทศไทย
Featured Research
The Impact of Imperfect Financial Integration and Trade on Macroeconomic Volatility and Welfare in Emerging Markets

PIER
STATISTICS
Foreign exchange market landscape in 2015

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดง Foreign exchange network ของประเทศไทยที่สร้างขึ้นจากข้อมูลการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรารายธุรกรรมระหว่างทุกผู้เล่นสำหรับผลิตภัณฑ์ FX ทุกประเภทในปี 2015 โดยพบคุณลักษณะสำคัญดังนี้ คือ

(1) Two-tiered structure โครงสร้างตลาด FX แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ตลาดระหว่างธนาคาร (interbank market) และตลาดลูกค้ารายย่อย (retail market)

(2) ผู้ให้บริการ FX รายใหญ่ มีเพียงไม่กี่รายที่มีความสำคัญทั้งในแง่ปริมาณการทำธุรกรรม FX โดยรวม (ขนาดจุด) และในแง่ฐานลูกค้า (ขนาดของกลุ่มลูกค้าซึ่งมีลักษณะเป็นรูปใบพัดกระจายออกจาก node)

หมายเหตุ: องค์ประกอบที่สำคัญของรูปคือ (1) จุดวงกลม (node) ซึ่งแต่ละจุดเป็นตัวแทนของผู้เล่นแต่ละราย โดยมีสีที่แตกต่างกันเป็นตัวระบุกลุ่มของผู้เล่น และขนาดของแต่ละจุดแสดงถึงมูลค่าการทำธุรกรรมโดยรวมทั้งปี 2015 ของผู้เล่นรายนั้น ๆ (2) เส้นเชื่อมระหว่างจุดแต่ละคู่ (edge) แสดงถึงการทำธุรกรรมระหว่างกันของผู้เล่นแต่ละคู่ โดยความหนาของเส้นเป็นตัวแทนของมูลค่าธุรกรรมระหว่างกันโดยรวมตลอดทั้งปี

ที่มา: ส่องตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา: ผู้เล่น ธุรกรรม และความเชื่อมโยง, PIER aBRIDGEd No. 8/2018