สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
Special PIER Economic Seminar “Machine Learning Meets Economics”
Featured aBRIDGEd
วัฏจักรการเงินไทยเกี่ยวข้องอย่างไรกับวัฏจักรเศรษฐกิจ
Featured Research
Dynamic Connectedness in Emerging Asian Equity Markets

PIER
STATISTICS
Tariff vs Non-Tariff Trade Barriers

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงระดับความเข้มงวดของข้อจำกัดด้านการค้าบริการระหว่างประเทศ (Services Trade Restrictiveness Index – STRI) และอัตราภาษีนำเข้า (Tariff rate) ของประเทศต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าถึงแม้บางประเทศจะมี Tariff rate ต่ำแต่ก็มีข้อจำกัดด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษี (Non-tariff barrier) ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศ จีน อินโดนีเซีย รัสเซีย และอินเดียมี Non-tariff barrier ในระดับสูงมาก

ที่มา OECD (2017), World Bank (2016)