สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Upcoming Event
การสัมมนาวิชาการเชิงสังเคราะห์โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
Featured aBRIDGEd
สาเหตุของการลุกลามของวิกฤตการณ์ทางการเงิน
Featured Research
Mortality Risk and Human Capital Investment: The Legacy of Landmines in Cambodia

PIER
STATISTICS
Where did Thailand export to between 1995 and 2014 ?

มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคต่างๆ ปี 1995-2014

ที่มา: THE ATLAS OF ECONOMIC COMPLEXITY โดยสามารถดู Interactive stacked area chart รวมไปถึง Visualization แบบอื่นๆได้ที่ Where did Thailand export to between 1995 and 2014 ?