สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
เสวนา จากรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี 2562 สู่การใช้นวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย
Featured aBRIDGEd
Digital technology กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย
Featured Research
Alternative Boomerang Kids, Intergenerational Co-residence, and Maternal Labor Supply

PIER
STATISTICS
สัดส่วนแรงงานจำแนกประเภทตามอาชีพและระดับการศึกษา (เฉพาะเพศชาย)

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

ที่ผ่านมาการศึกษาของประชากรไทยนั้นดีขึ้นมาก จำนวนแรงงานที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่าลดลงจาก 68% ในปี 1988 เหลือเพียง 39% ในปี 2017 ส่วนแรงงานที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือการศึกษาสายวิชาชีพนั้นมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น คำถามที่น่าสนใจคือ แล้วกลุ่มแรงงานที่มีการศึกษาที่มีสูงเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำอาชีพอะไร?

กราฟนี้แสดงสัดส่วนแรงงานจำแนกประเภทตามอาชีพและระดับการศึกษา (เฉพาะเพศชาย) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในปี 2015 – 2017 แรงงานที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และสายวิชาชีพมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น แต่แรงงานในกลุ่มเหล่านี้กลับทำอาชีพที่ใช้ทักษะต่ำลงเมื่อเทียบกับปี 1988-1990 สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงสิทธิภาพของตลาดแรงงานไทย

แหล่งของข้อมูล: LFS, NSO