สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
PIER Research Workshop ประจำปี 2562
Featured aBRIDGEd
สถานการณ์สูงวัยกับผลิตภาพและการทำเกษตรของครัวเรือนเกษตรไทย
Featured Research
Foreign Exchange Order Flows and the Thai Exchange Rate Dynamics

PIER
STATISTICS
แผนที่ประเทศไทยที่มีพื้นที่จังหวัดตามสัดส่วนของจำนวนประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

ภาพแสดงขนาดพื้นที่ของจังหวัดต่าง ๆ โดยใช้สัดส่วนของจำนวนประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวม โดยรูปซ้าย คือประเทศไทยที่แต่ละจังหวัดถูกบีบหรือขยายจนมีพื้นที่เท่ากับสัดส่วนประชากร จะเห็นได้ว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑลจะกว้างมากขึ้น ซึ่งสะท้อนการกระจุกตัวของประชากรในเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ จะต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นอีก 22 เท่าหากจะรองรับสัดส่วนประชากรที่อาศัยอยู่

ในขณะที่รูปขวา เมื่อปรับพื้นที่จังหวัดให้ตรงกับสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด แผนที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนไปจนแทบจำไม่ได้ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ในเชิงพื้นที่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมมีการกระจุกตัวสูงมาก โดยอยู่ในกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่

ที่มา: NESDB