สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
Policy Forum: Industry Transformation
Featured aBRIDGEd
การวัดอัตราคิดลดโดยทดลองภาคสนามทางเศรษฐศาสตร์
Featured Research
Myths and Facts about Inequalities in Thailand

PIER
STATISTICS
Thailand’s Daily Domestic Flights in 2020

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยายและภาพเคลื่อนไหว

กราฟแสดงเที่ยวบินภายในประเทศระหว่างสนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ความถี่รายวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจำลองเส้นทางการบินของแต่ละเที่ยวบิน และขนาดของเครื่องบินแสดงถึงจำนวนผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้น จากรูปจะเห็นได้ว่า จำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารเริ่มลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคม จนกระทั่งเข้าใกล้ศูนย์ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้มาตรการปิดประเทศและเว้นระยะห่างทางสังคม

ที่มา: Department of Airports, Thailand