สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
Policy Forum “Thailand’s Sustainable Green Growth: Embedding Resilience”
Featured aBRIDGEd
เงินเฟ้อไทย เสี่ยงสูงหรือต่ำ
Featured Research
Understanding the dynamic of digital economy in the context of digital literacy of Thai households

PIER
STATISTICS
ข้อมูลอัตราจำนวนโดสของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ต่อประชากรเปรียบเทียบกับอัตราผู้ติดเชื้อสะสมต่อประชากรในแต่ละประเทศ

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

แผนภาพแสดงอัตราจำนวนโดสของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ต่อประชากร 1 ล้านคน เปรียบเทียบกับอัตราจำนวนผู้ติดเชื้อรวมสะสมต่อประชากร 1 ล้านคน ในประเทศที่มีจำนวนประชากรสูงที่สุด 20 ประเทศ  จากรูปจะเห็นกลุ่มของวงกลมที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเส้นเดียวกันซึ่งสื่อถึงการเดินทาง (trace) ของการฉีดวัคซีนในแต่ละประเทศ โดยเริ่มต้นตั้งแต่วัน 1 มีนาคม 2564 (วงกลมด้านล่าง/ซ้ายของแต่ละกลุ่ม) จนถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 (วงกลมด้านบน/ขวาของแต่ละกลุ่ม)

ขนาดของวงกลม(เส้น)แสดงถึงจำนวนประชากรในแต่ละประเทศ และสีของวงกลม(เส้น)แสดงถึงขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวประชากร

หมายเหตุ – เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 มีหลากหลายประเภทและแต่ละประเภทมีจำนวนเข็มที่ต้องฉีดให้ครบโดสต่อผู้รับการฉีดแตกต่างกัน ดังนั้นจำนวนเข็มการฉีดวัคซีนที่ถูกฉีดจึงอาจแตกต่างจากจำนวนคนที่ได้รับการฉีดวัคซีน

Source : Our World in Data: Coronavirus Pandemic (COVID-19)