สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
Policy Forum: Industry Transformation
Featured aBRIDGEd
เปิดข้อเท็จจริงแรงงานต่างด้าวในไทย: ตอนที่ 2 แรงงานทักษะสูง
Featured Research
Delinquency Priority in Consumer Credit: Evidence from Thai Microdata

PIER
STATISTICS
ค่า PM10 ในไทยตั้งแต่ปี 2016 – 2020

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของฝุ่นละออง PM10 ภายใน 24 ชั่วโมงรายจังหวัดในแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2016 ถึงเดือนกันยายนปี 2020 โดยมีหน่วยเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดค่ามาตรฐานไว้ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  จากกราฟจะเห็นได้ว่า พื้นที่ภาคกลางมีค่าเฉลี่ยของฝุ่นละออง PM10 ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะจังหวัดสระบุรีที่มีค่าเฉลี่ยเกินมาตรฐานเกือบทั้งปี ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าเฉลี่ยสูงในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน  นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าภาคใต้มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ำตลอดทั้งปี

ที่มา: OpenAQ