สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
International Workshop on Policy Development Research in the Greater Mekong Subregion (GMS)
Featured aBRIDGEd
ลาภลอยจากราคาน้ำมันที่ลดลง: ไทยควรใช้ประโยชน์อย่างไร
Featured Research
Collectivism and Connected Lending

PIER
STATISTICS
VAT Rate Around the World (2007 vs. 2017)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม* (Value-Added Tax: VAT) ของแต่ละประเทศ ในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นได้ว่า ประเทศรัฐสวัสดิการจะมีการจัดเก็บในอัตราที่สูงมาโดยตลอด หรือประเทศที่ประสบปัญหาทางการคลังก็จะมีการจัดเก็บในอัตราที่สูงขึ้น

หมายเหตุ: * ในบางประเทศไม่ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Tax: VAT) แต่เรียกเก็บภาษีการขาย (Sales Tax) แทน

ที่มา: 2017 Worldwide VAT GST and Sales Tax Guide, Ernst & Young (EY) and Sales Tax Rate, Trading Economics