สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
PIER Event
PIER Research Workshop
“Labour and Human Capital”
Featured aBRIDGEd
บทบาทและความเสี่ยงของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์
Featured Research
Assessing the Importance of Taxation on FDI: Evidence from South-East Asian Developing Countries

PIER
STATISTICS
Degrees That Pay You Back (United States)

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย

กราฟแสดงรายได้ต่อปีหลังจากจบการศึกษา 10 ปี (Mid-Career) ของแรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกาจำแนกตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา

ข้อมูลดังกล่าวได้จากการสำรวจผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเท่านั้น

ที่มา: Wall Street Journal based on data from Payscale, Inc.