สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
aBRIDGEd
LATEST

ภาคธุรกิจไทยกระจุกตัวสูง อำนาจตลาดเพิ่มขึ้น พลวัตธุรกิจลดลง และขาดประสิทธิภาพ