สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
aBRIDGEd
LATEST

ปรับปรุงวิธีการระบุตัวผู้มีรายได้น้อย ผ่านบทเรียนจากสวัสดิการไฟฟ้าฟรีของรัฐ