สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ที่ปรึกษา
Massachusetts Institute of Technology
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
บุคลากร
ผู้อำนวยการสถาบัน
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย
(ลาไปปฏิบัติงานองค์การภายนอก)
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย
นักวิจัยชำนาญการ
นักวิจัยอาวุโส
(ลาศึกษาต่อ)
นักวิจัยอาวุโส
(ลาศึกษาต่อ)
นักวิจัยอาวุโส
นักวิจัยอาวุโส
นักวิจัยอาวุโส
นักวิจัยอาวุโส
นักวิจัยอาวุโส
นักวิจัย
ผู้วิเคราะห์อาวุโส (Data Analyst)
ผู้วิเคราะห์อาวุโส (Data Analyst)
ผู้วิเคราะห์ (Data Analyst)
ทีมสนับสนุน
ทีมสนับสนุน
ทีมสนับสนุน