สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ที่ปรึกษา
บุคลากร
ผู้อำนวยการสถาบัน
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย
ด้านเครือข่ายวิจัยและการสื่อสาร
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย
(ลาไปปฏิบัติงานองค์การภายนอก)
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย
ด้านระบบการเงิน
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย
ด้านเศรษฐกิจจริง
นักวิจัยชำนาญการ
นักวิจัยชำนาญการ
นักวิจัยชำนาญการ
นักวิจัยอาวุโส
(ลาศึกษาต่อ)
นักวิจัยอาวุโส
(ลาศึกษาต่อ)
นักวิจัยอาวุโส
นักวิจัยอาวุโส
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ทีมสนับสนุน
ทีมสนับสนุน
ทีมสนับสนุน