สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ข่าวสารการจัดงานประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยป๋วยฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับดาวน์โหลด

BOT Symposium 2020 :
Restructuring the Thai Economy

BOT Symposium 2006:
Positioning Thailand in the New Asian Economy
9-10 สิงหาคม 2549
โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
BOT Symposium 2006