สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

Policy Forum “Thailand’s Sustainable Green Growth: Embedding Resilience”

Financial Stability Networking – งานเสวนาเครือข่ายบุคลากรด้านเสถียรภาพระบบการเงิน ประจำปี 2561 “การดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในยุคที่ระบบการเงินมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น”
30 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมสมานสโมสร ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 09:30 กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย  วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 ช่วงที่ 1 ความเชื่อมโยงในระบบการเงินไทย
09:30 – 09:50 ความเชื่อมโยงในระบบการเงินไทยผ่านข้อมูลงบดุล
ผู้เขียน บดินทร์ ศิวิลัย ธนาคารแห่งประเทศไทย (slides slide-icon)
09:50 – 10:40 Roundtable Discussion
ประธาน สักกะภพ พันธ์ยานุกูล ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้เสวนาหลัก วิน พรหมแพทย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
10:40 – 11:10 พักรับประทานอาหารว่าง
 ช่วงที่ 2 การส่งผ่านความเสี่ยงในระบบการเงินไทย
11:10 – 11:30 การทดสอบความเข้มแข็ง  (stress test) ของระบบการเงินไทย
ผู้เขียน ไทยศิริ เวทไว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (slides slide-icon)
11:30 – 12:20 Roundtable Discussion
ประธาน สักกะภพ พันธ์ยานุกูล ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้เสวนาหลัก วิชัย ณรงค์วณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
รุ่งพร เริงพิทยา ธนาคารแห่งประเทศไทย
12:20 – 13:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ช่วงที่ 3 การดำเนินนโยบายการเงินกับเสถียรภาพระบบการเงิน
13:30 – 13:50 มิติใหม่ของนโยบายการเงินและการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน
ผู้เขียน บวรวิชญ์ จินดารักษ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (slides slide-icon)
13:50 – 14:40 Roundtable Discussion
ประธาน สุรัช แทนบุญ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้เสวนาหลัก ยรรยง ไทยเจริญ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)