สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

เสวนาวิชาการเรื่อง จากรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2562 สู่การใช้นวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย

PIER Research Workshop ครั้งที่ 1
17–18 กรกฎาคม 2558
โรงแรมเทวมันตรทรา รีสอรท กาญจนบุรี
Currency Misalignment and Economic Growth: Cause and Consequence
ประธาน พิสุทธิ์  กุลธนวิทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูนําเสนอ พรชนก คัมภีรยส คูเวนเบิรค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูวิจารณ สักกะภพ พันธยานุกูล ธนาคารแหงประเทศไทย
Economic Fluctuations and the Role of Monetary Policy: An Investigation of An Agent-based Model
ประธาน สุรัช แทนบุญ สถาบันวิจัยเศรษฐกจิปวย อึ๊งภากรณ
ผูนําเสนอ ธีรวุฒิ ศรีพินิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รัชชานนท โชติพุฒศิลป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูวิจารณ พงศศักดิ์  เหลืองอราม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Network Structures and Public Goods Provision: Evidence from Village Kinship Networks in the Gambia
ประธาน ธันยพร จันทรกระจาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูนําเสนอ ชุติมา ตันตะราวงศา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ผูวิจารณ ลลิตา จันทรวงศไพศาล มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
When Men are Relevant: A Randomized Experiment on Home Improvement Commitment Savings in Thailand
ประธาน ศุภโชค ถาวรไกรวงศ สถาบันวิจัยเศรษฐกจิปวย อึ๊งภากรณ
ผูนําเสนอ วีระชาติ กิเลนทอง มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ผูวิจารณ สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Does Exporting Increase Productivity of Thai Firms via Linkage Spillovers?
ประธาน ศาสตรา สุดสวาสดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร
ผูนําเสนอ กรกรัณย ชีวะตระกูลพงษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ธนะพงษ โพธิปติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูวิจารณ วิธาดา อนุกูลวรรธกะ United Nations ESCAP
เสวนาเรื่อง “การสรางเครือขายทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณคางานวิจัยดาน เศรษฐศาสตร”
ผูรวมเสวนา พิสิฐ ลี้อาธรรม สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
สมเกียรติ ตั้งกจิวานิชย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
กฤษฎเลิศ สัมพันธารักษ University of California, San Diego
ผูดําเนินการเสวนา ปติ ดิษยทัต สถาบันวิจัยเศรษฐกจิปวย อึ๊งภากรณ์