สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

Policy Forum “Credit Risk Database: Credit scoring models for Thai SMEs”

Policy Forum “Credit Risk Database: Credit scoring models for Thai SMEs”
28 พฤษภาคม 2564
Microsoft Teams
กำหนดการ
10.00 – 10.10 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
โดย ดร. กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
10.10 – 11.00 น. “Credit Risk Database: Credit scoring models for Thai SMEs” (slidesslide-icon)
นายภูมิใจ ตั้งสวัสดิรัตน์
นายสุรนันท์ ตัณฑ์พูนเกียรติ
นางสาวบุรัสกร ตั้งสัจจานันท์
ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
11.00 – 12.00 น. Discussions

Moderators: ดร. กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ
ดร. ธรรมรักษ์ หมื่นจักร์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย