สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

เสวนาวิชาการเรื่อง จากรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2562 สู่การใช้นวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย

นโยบายเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
15 ธันวาคม 2558
ห้องบรรยาย ตำหนักวังบางขุนพรหม ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.15 น. กล่าวรายงานที่มาของ “โครงการร่วมสนับสนุนวิจัยครัวเรือนไทย” และเปิดการประชุม

โดย ดร.ปิติ ดิษยทัต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
09.15-09.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ที่มาและผลงานวิจัยที่ใช้ข้อมูล Townsend Thai Data” (slides slide-icon)

โดย Professor Dr. Robert M. Townsend
The Elizabeth & James Killian Professor of Economics at Massachusetts Institute of Technology
09.45-10.00 น. รับประทานอาหารว่าง
10.00-10.40 น. แนะนำ “ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย และการเข้าถึง Townsend Thai Data” (slides slide-icon)

โดย ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
10.40-11.00 น. เปิดให้ซักถามเกี่ยวกับฐานข้อมูล Townsend Thai Data  และปิดการประชุม