สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Demographic Impacts on Life Cycle Portfolios and Financial Market Structures” โดย คุณพิทวัส พูนผลกุล

PIER Economic Seminar “Gender Differences in Professional Career Dynamics: New Evidence from the Legal Sector” โดย Assoc.Prof. Martina Viarengo
9 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.00-10.30 น. ลงทะเบียนพร้อมรับประทานอาหารว่าง
10.30-11.30 น. บรรยายและตอบคำถามโดย Assoc.Prof. Martina Viarengo จาก The Graduate Institute, Geneva