สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Higher Moments, Highly Matter: Optimal Monetary Policy in an Uncertain World” โดย คุณศวพล หิรัญเตียรณกุล

PIER Economic Seminar “Bunching for Free Electricity” โดย ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ
26 เมษายน 2561
ณ ห้อง Auditorium อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
14.30. – 15.00 น.  ลงทะเบียน
15.00 – 16.00 น.  บรรยายและตอบคำถามโดย ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ (slides slide-icon)(clip vdo-icon)