สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Adjusting to America First” โดย Andrew Tilton และ Danny Suwanapruti

PIER Economic Seminar “Bunching for Free Electricity” โดย ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ
26 เมษายน 2561
ณ ห้อง Auditorium อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
14.30. – 15.00 น.  ลงทะเบียน
15.00 – 16.00 น.  บรรยายและตอบคำถามโดย ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ (slides slide-icon)(clip vdo-icon)