สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Economic Seminar “Corporate Debt, Firm Size and Financial Fragility in Emerging Markets” โดย Prof.Ugo Panizza

PIER Economic Seminar “Corporate Debt, Firm Size and Financial Fragility in Emerging Markets” โดย Prof.Ugo Panizza
3 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.00-10.30 น. ลงทะเบียนพร้อมรับประทานอาหารว่าง
10.30-11.30 น. บรรยายและตอบคำถามโดย Prof.Ugo Panizza จาก The Graduate Institute Geneva (slidesslide-icon)