สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Economic Seminar “Corporate Debt, Firm Size and Financial Fragility in Emerging Markets” โดย Prof.Ugo Panizza

PIER Economic Seminar “Monetary policy spillovers, capital controls and exchange rate flexibility, and the financial channel of exchange rates” โดย Dr.Georgios Georgiadis
16 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องภิรมย์เจ้าพระยา อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.00-10.30 ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
10.30-11.30 บรรยายและตอบคำถาม โดย Dr.Georgios Georgiadis, European Central Bank (slide slide-icon)