สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Currency Market Interdependence and COVID-19” โดย ดร. สุรภาพ รายะนาคร

PIER Economic Seminar “Selection, Gender and the Impact of Schooling Type in the Dhaka Slums” โดย Prof. John C. Ham
22 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.00-10.30 น. ลงทะเบียนพร้อมรับประทานอาหารว่าง
10.30-11.30 น.
บรรยายและตอบคำถามโดย Prof.John C. Ham จากNew York University Abu Dhabi  (slidesslide-icon)