สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Monetary Policy Transmission in Thailand” โดย คุณชัยธัช จิโรภาส

PIER Economic Seminar “The Dilemma and International Macroprudential Policy: Is Capital Flow Management Effective?” โดย Dr.Jason Wu
10 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมภิรมย์เจ้าพระยา อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.00-10.30 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
10.30-11.30 น. บรรยายและตอบคำถาม โดย Dr. Jason Wu, Hong Kong Monetary Authority (slide slide-icon)