สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Does the presence of active marketing cooperatives improve the marketing performance of nonparticipating farmers? Evidence from Thai rice value chain” โดย เกียรติศักดิ์ คำสี

PIER Economic Seminar “The Dilemma and International Macroprudential Policy: Is Capital Flow Management Effective?” โดย Dr.Jason Wu
10 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมภิรมย์เจ้าพระยา อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.00-10.30 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
10.30-11.30 น. บรรยายและตอบคำถาม โดย Dr. Jason Wu, Hong Kong Monetary Authority (slide slide-icon)