สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “The Impact of Monetary Policy on the Specialness of U.S. Treasuries” และ “The Unintended Consequence of Financial Sanctions” โดย คุณฤตวีร์ กีรติวุฒิกุล

PIER Research Exchange “ดัชนีภาวะการเงิน (Financial Conditions Index: FCI)” โดย ดร.บุญทิวา ชีวะตระกูลกิจ
10 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมภิรมย์เจ้าพระยา อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
16.30-17.30 บรรยายและตอบคำถามโดย ดร.บุญทิวา ชีวะตระกูลกิจ (slidesslide-icon)