สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Currency Market Interdependence and COVID-19” โดย ดร. สุรภาพ รายะนาคร

PIER Research Exchange “ดัชนีภาวะการเงิน (Financial Conditions Index: FCI)” โดย ดร.บุญทิวา ชีวะตระกูลกิจ
10 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมภิรมย์เจ้าพระยา อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
16.30-17.30 บรรยายและตอบคำถามโดย ดร.บุญทิวา ชีวะตระกูลกิจ (slidesslide-icon)