สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Thailand Long-term strategies and Net zero targets” โดย รศ. ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย

PIER Research Exchange “นโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย”โดย คุณธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์
16 กรกฎาคม 2564
Microsoft Teams
กำหนดการ
10.30-11.30 น. บรรยายและตอบคำถามโดย คุณธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ (slidesslide-icon)