สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Stock market consolidation and US equity home bias” โดย คุณบุญทิวา ชีวะตระกูลกิจ

PIER Research Exchange “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นธรรม เพียงพอและยั่งยืน: แนวโน้มค่าใช้จ่ายสุขภาพ แหล่งรายได้ และความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง” โดย ดร. ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
8 เมษายน 2564
Microsoft Team
กำหนดการ
15.00-16.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย ดร. ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย (slidesslide-icon)