สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “The Impact of Monetary Policy on the Specialness of U.S. Treasuries” และ “The Unintended Consequence of Financial Sanctions” โดย คุณฤตวีร์ กีรติวุฒิกุล

PIER Research Exchange “Common Cycles and Spillovers in International Equity Markets” โดย ดร.พิม มโนพิโมกษ์ และ คุณชัยธัช จิโรภาส
23 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมภิรมย์เจ้าพระยา อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
14.00-15.00 น.
บรรยายและตอบคำถามโดย ดร.พิม มโนพิโมกษ์ และ คุณชัยธัช จิโรภาส (slidesslide-icon)