สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Currency Market Interdependence and COVID-19” โดย ดร. สุรภาพ รายะนาคร

PIER Research Exchange “Common Cycles and Spillovers in International Equity Markets” โดย ดร.พิม มโนพิโมกษ์ และ คุณชัยธัช จิโรภาส
23 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมภิรมย์เจ้าพระยา อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
14.00-15.00 น.
บรรยายและตอบคำถามโดย ดร.พิม มโนพิโมกษ์ และ คุณชัยธัช จิโรภาส (slidesslide-icon)