สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “The Impact of Monetary Policy on the Specialness of U.S. Treasuries” และ “The Unintended Consequence of Financial Sanctions” โดย คุณฤตวีร์ กีรติวุฒิกุล

PIER Research Exchange ” Conditional Cash Transfer Program: Time, Money and Intrahousehold’s Beliefs” โดย ผศ.ดร. ศุภนิจ ปิยะพรมดี และคณะ
27 เมษายน 2564
Microsoft Team
กำหนดการ
11.00-12.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย ผศ.ดร. ศุภนิจ ปิยะพรมดี ดร. สุภารี บุญมานันท์ ผศ.ดร.นรชิต จิรสัทธรรม ผศ.ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู และ รศ.ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย