สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Currency Market Interdependence and COVID-19” โดย ดร. สุรภาพ รายะนาคร

PIER Research Exchange “Does Democracy Affect Cyclical Fiscal Policy? Evidence From Developing Countries” โดย ดร.นวรัตน์ เต็มสัมฤทธิ์
4 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุม 283 อาคาร 2 ชั้น 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.30-11.30 น. บรรยายและตอบคำถามโดย ดร.นวรัตน์ เต็มสัมฤทธิ์ (slidesslide-icon)