สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นธรรม เพียงพอและยั่งยืน: แนวโน้มค่าใช้จ่ายสุขภาพ แหล่งรายได้ และความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง” โดย ดร. ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

PIER Research Exchange “Exchange rate pass through to import prices in Thailand: A view from micro-level data” โดย คุณเจตวัฒน์ ภัทรรังรอง
26 มีนาคม 2564
Microsoft Teams
กำหนดการ
15.00-16.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย คุณเจตวัฒน์ ภัทรรังรอง (slidesslide-icon)