สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นธรรม เพียงพอและยั่งยืน: แนวโน้มค่าใช้จ่ายสุขภาพ แหล่งรายได้ และความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง” โดย ดร. ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

PIER Research Exchange “Monetary and Financial Perspectives on Retail CBDC in the Thai Context” โดย ดร.ฐิติมา ชูเชิด, ณัฐา ปิยะกาญจน์, สุพริศร์ สุวรรณิก, นลิน หนูขวัญ, ภาสวุฒิ นันท์นฤมิต และ ชนกกานต์ เมฆยงค์
9 มีนาคม 2564
Online (Microsoft Team)
กำหนดการ
17.30 – 18.30 น. บรรยายและตอบคำถามโดย ดร.ฐิติมา ชูเชิด และคณะ  (slidesslide-icon)