สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Currency Market Interdependence and COVID-19” โดย ดร. สุรภาพ รายะนาคร

PIER Research Exchange “Nudging farmers to buy agricultural insurance” โดย คุณชนกานต์ ฤทธินนท์
3 เมษายน 2563
Video conference
กำหนดการ
14.00-15.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย คุณชนกานต์ ฤทธินนท์ (slides)