สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Economic Seminar “Central Bank Digital Currency and the Possibility of Dual Currency Scheme” โดย ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์

PIER Research Exchange “Openness and the growth-poverty nexus: Reappraisal with a new openness indicator” โดย คุณวรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
29 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุม ภิรมย์เจ้าพระยา อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.00-11.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดยคุณวรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ (slidesslide-icon)