สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Demographic Impacts on Life Cycle Portfolios and Financial Market Structures” โดย คุณพิทวัส พูนผลกุล

PIER Research Exchange “Political Cycle and Economic Stability: Evidence from Thailand’s Growth-at-Risk Assessment” โดย คุณกฤษฏิ์ ศรีปราชญ์
16 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม 283 อาคาร 2 ชั้น 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.30-11.30 น. บรรยายและตอบคำถามโดย คุณกฤษฏิ์ ศรีปราชญ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย