สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นธรรม เพียงพอและยั่งยืน: แนวโน้มค่าใช้จ่ายสุขภาพ แหล่งรายได้ และความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง” โดย ดร. ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

PIER Research Exchange “Promoting Productivity Growth in Manufacturing Sector: Evidence from Thailand Firm-Level Data” โดย คุณลัลนา กีรติวุฒิกุล
17 มีนาคม 2564
Microsoft Teams
กำหนดการ
14.00 – 15.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย คุณลัลนา กีรติวุฒิกุล (slidesslide-icon)