สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Thailand Long-term strategies and Net zero targets” โดย รศ. ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย

PIER Research Exchange “Rice Production Forecasting: A Machine Learning Approach” โดย ดร.สุรภาพ รายะนาคร, คุณอิศราวดี เหมะ, คุณอภิไท กาญจนสุวรรณ, คุณสุปวีร์ รัตนจิตต์ดำรง, คุณสุเมธ พฤกษ์ฤดี
9 กรกฎาคม 2564
Microsoft Teams
กำหนดการ
10.30-11.30 น. บรรยายและตอบคำถามโดยคณะผู้วิจัย (slidesslide-icon)