สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Deep Learning for Sequence-to-Sequence Modeling: The Applications to Thai Word Segmentation and Time Series Prediction”

PIER Research Exchange “Tax incentives, International tax and FDI: Evidence from South East Asia” โดย ดร. อธิภัทร มุทิตาเจริญ
22 ธันวาคม 2559
ณ ห้อง 283 อาคาร 2 ชั้น 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
15.30-16.30 น. บรรยายและตอบคำถามโดย ดร. อธิภัทร มุทิตาเจริญ (slides slide-icon)