สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Thailand Long-term strategies and Net zero targets” โดย รศ. ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย

PIER Research Exchange “Thailand Long-term strategies and Net zero targets” โดย รศ. ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย
21 กรกฎาคม 2564
Microsoft Teams
กำหนดการ
14.00-15.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย รศ. ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย (slidesslide-icon)