สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “The Impact of Monetary Policy on the Specialness of U.S. Treasuries” และ “The Unintended Consequence of Financial Sanctions” โดย คุณฤตวีร์ กีรติวุฒิกุล

PIER Research Exchange “The Effectiveness of Monetary Policy Communication: Evidence from Thailand” โดย คุณมุทิตา อริยะวุฒิกุล คุณวิชญ์ศิญา โพธิ์ศรีทอง คุณกฤตพร ตรงนำชัย คุณนิธิสาร พงศ์ปิยะไพบูลย์ และ ดร. ฐิติมา ชูเชิด
18 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมภิรมย์เจ้าพระยา อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.00-11.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดยคณะผู้วิจัย (slidesslide-icon)