สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Currency Market Interdependence and COVID-19” โดย ดร. สุรภาพ รายะนาคร

PIER Research Exchange “The Effectiveness of Monetary Policy Communication: Evidence from Thailand” โดย คุณมุทิตา อริยะวุฒิกุล คุณวิชญ์ศิญา โพธิ์ศรีทอง คุณกฤตพร ตรงนำชัย คุณนิธิสาร พงศ์ปิยะไพบูลย์ และ ดร. ฐิติมา ชูเชิด
18 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมภิรมย์เจ้าพระยา อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.00-11.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดยคณะผู้วิจัย (slidesslide-icon)