สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ข่าวสารการจัดงานประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยป๋วยฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับดาวน์โหลด

BOT Symposium 2020 :
Restructuring the Thai Economy

การประชุมวิชาการ
28 กันยายน 2563
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562
Centara Grand at Central World
6-7 มิถุนายน 2562
ณ ห้องปัญญาไพศาล อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
24-25 กันยายน 2561
18-19 กันยายน 2560
Centara Grand at Central World
8-9 มิถุนายน 2560
ณ ห้องภัทรรวมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
15-16 กันยายน 2559
17-18 กันยายน 2558
16-17 ตุลาคม 2557
19-20 กันยายน 2556
20-21 ตุลาคม 2554
Centara Grand at Central World
21-22 กันยายน 2553
15-16 กันยายน 2552
3-4 กันยายน 2551
3-4 ตุลาคม 2550
โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
9-10 สิงหาคม 2549
โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
17-18 สิงหาคม 2548
6-7 กันยายน 2547
โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ