สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ข่าวสารการจัดงานประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยป๋วยฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับดาวน์โหลด

BOT Symposium 2016:
The Data Revolution: A New Paradigm for Economic Policy

การประชุมวิชาการ
15-16 กันยายน 2559
17-18 กันยายน 2558