สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ University of Washington และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of Washington ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน (Monetary Economics) เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ (International Finance) และเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics)

Expertise :
International finance
Macroeconomics
Monetary economics


N/A