สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

เอมิลา โต๊ะชื่นดี
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เอกภาษาเยอรมัน) และปริญญาโทจากหลักสูตร Master of Management in International Business (International Program) จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
N/A

N/A

N/A