สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วนิชา ดิเรกอุดมศักดิ์
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันรับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์เสถียรภาพด้านราคา รวมถึงศึกษากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่เหมาะสมในการดำเนินนโยบายการเงิน นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามนโยบายภาครัฐ การวิเคราะห์ด้านความเหลื่อมล้ำ และการวิจัยเชิงสถาบัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเศรษฐกรอาวุโส ทีมสเถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Expertise :
N/A