สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

อัธกฤตย์ เทพมงคล
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ จาก National University of Singapore ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

Expertise :
Economic theory
Macroeconomics


N/A